KIMALAN PERINNÖKSIOSTOKIRJA 1818

Kejserliga Senatens för Finland Oeconomie-Departements Finance Expedition Gör weterligt: Att som H a n s K e s j s e r l i g a M a j e s t ä t i Nåder funnit godt bibehålla Innewånarene uti Storfurstendom Finland wid rättigheten att köpa behörigen innehafvande Krono-Lägenheter till Skatte, på sått Förordningen af den 21 Februarii 1789, och Kungörelsen af den 24 Januarii 1790 jämförde med Förordningen af den 19 September 1723 herom stadga; Alltså och till följe deraf, har K e j s e r l i g a Senatens Oeconomie-Departemet welat upplåta och försälja, efter som Det härmed och i kraft af detta öppne Bref upplåter och försäljer till Åboen Hof Rätts Extra Notarien Jacob Avellan - - - - - - - - - - - - - - - efterskrifne krono, Säterie Rusthålls del - - - - - - - - - - - - - - - uti Nylands och Tavastehus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Län Nedre Säxmäki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Härad Somero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Goden och Kimala By nemligen halfva Kimala No 2. - - - - - - - - - - - - - - - Bestående af 1/2 Hemman och 5/6dels Mantal - - - - - - - - - - - - - - - med Räntan Tio Rubel Tolf kopek Silfver, utgörande hälften af Rustning Stämmen No 109 vid Säxmäki compagnie af f. d: Nylands och Tavastehus Dragone Regemente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - under Skattemanna Börd och rättighet, att njuta och behålla, för Trettio Rubel Trettio Sex - - - - - - - - - - - - - - - - - kopek Silfver, dem Hof Räts Extra Notarien Avellan uti Nylands och Tavastehus-- - - - - - - - - - - - Läns Landt Kåntori den 17: Junii 1818 - - - - - - - - - - - - - - - - - - enligt insändt

Original Quittence riktigt erlagt och betalta. Kejserliga Senatens Oeconomie-Departement afhänder fördenskull Hans Kejserliga Majestät och Kronan förbemälte hälft af Kimala Krono Säterie Rusthåll no 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - bestående af 1/2 Hemman och 5/6 Mantal -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i Kimala By, Somero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Goden och Nedre Säxmäki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Härad af Nylands och Tavastehus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Län, samt tillegnar det samma Åboen Hof Rätts Extra Notarien Jacob Avellan - - Dess Barn och Arfwingar, Arfwinge efter Arfwinge, med Hus, Jord, Åker, Ång, Skog, Mark, Fiske och Fiske-watten, Qwarn och Qwarn-ställe, Torp och Torp-ställe, samt alla andra tillägor, som under Säterie Rusthålls hälftens Ränta äro inbe- grepne, i wåto och torro, närbo och fjerran, intet undantagandes af allt det, som hertill Inder, med rätta ligga bör, samt wid Laga afwittring och Storskiftesdelning tillfallit, eller tillfalla kan, att njuta, bruta och behålla, under Skattemanna Börd och Rättighet, som Lag förmår. Skulle och förberörde Lägenhet på ett eller annat sätt gå Köparen efter Dess arfwingar ifrån; så will Hans Kejserliga Majestät och Kronan hålla dem deruti alldeles istadeslösa. Så sfall och merbemelte hälft af Kimala Säterie Rusthåll no 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

efter nedanstående dag, från Krono till Skatte uti Jorde-Böckerne öfwerföras; Det alle som wederbör, hafwa sig att efterrätta, icke görandes honom, Åboen Hof Rätts Extra Notarien Jacob Avellan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dess- - - - - - - - - - - - - Barn eller Arfwingar häremot hinder, medn eller uppehåll i någon måtto, nu eller tillkommande tider. Åbo - - - - - - - den Fjortonde October år efter Wår Herres Jesu Christi Nåderika födelse, Ettusende Åttahundrade och på det adertonde. Enligt Kejserliga Senatens för Finland Oeconomie-Departements Beslut På Dragande Kall och Embetes wägnar

Annot. Pag. 36 S. D. F. 1818 Skatte-Bref för Hof Rätts Extra Notarien Jacob Avellan å halfva Kimala Krone Säterie Rusthåll no 2. i Kimala By, Somero Socken och nedre Säxmäki Härad af Nylands och Tavastehus Län.